• Strada Principala, nr. 180
  • 0245 673 260 / Fax: 0245 673 532
  • primariaguraocnitei@gmail.com

Proiecte de hotarare

# Proiect Valoare Data
1 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în luna septembrie 2019 2019-09-24 Vizualizare proiect
2 Proiecte de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la canalizarea existentă în zona Capul Plaiului 2019-09-24 Vizualizare proiect
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații și întreținere a infrastructurii pietonale din incinta școlilor de pe raza comunei Gura Ocniței și a căii de acces la Remiza PSI Gura Ocniței 2019-09-25 Vizualizare proiect
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaâiei de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-09-24 Vizualizare proiect
5 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaâie publică a spațiului în suprafaâă de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-09-10 Vizualizare proiect
6 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 26.09.2019 2019-09-10 Vizualizare proiect
7 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 310 din 03.09.2019 privind rectificarea bugetului local la data de 03.09.2019 2019-09-10 Vizualizare proiect
8 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gura Ocniței și Primarului comunei Gura Ocniței în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Ocniței 2019-09-16 Vizualizare proiect
9 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocnițe 2019-09-10 Vizualizare proiect
10 Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității Aparatului de specialitate al primarului Comunei Gura Ocniței și modificarea structurii de funcții a Aparatului de specialitate al primarului 2019-09-10 Vizualizare proiect
11 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018, modificată prin HCL nr. 41 din 28.03.2019 și HCL nr. 94 din 26.06.2019 2019-09-16 Vizualizare proiect
12 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% și stabilirea funcției publice specifice de Secretar General 2019-09-10 Vizualizare proiect
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru proiectul ”Realizarea unei construcții multifuncționale, din sat Adânca, str. Principală, nr. 329 2019-08-28 Vizualizare proiect
14 Proiect de hotărâre privind apobarea scoaterii din funcțiune declasare și casare a activelor fixe și bunurilor de natura obiectelor de inventar Corpuri de iluminat 2019-08-26 Vizualizare proiect
15 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 302 din 23.08.2019 privind rectificarea bugetului local la data de 23.08.2019 2019-08-26 Vizualizare proiect
16 Proiect de hotărâre privind regimul finanțelor acordate de la bugetul local al comunei Gura Ocniței, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69 din 2000a educației fizice și sportului 2019-08-21 Vizualizare proiect
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. II 2019 2019-08-21 Vizualizare proiect
18 Proiect de hotărâre privind modif. art. 1 din H.C.L. nr. 105 din 31 iulie 2019, privind înființarea unui post de asistent social, de natură contractuală 2019-08-21 Vizualizare proiect
19 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 115 2019-07-31 Vizualizare proiect
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren în suprafață de 4274 mp, având număr cadastral 73390, situat în Comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița 2019-07-31 Vizualizare proiect
21 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12 din 22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public”, 2019-07-31 Vizualizare proiect
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”modernizare străzi în Comuna Gura Ocniței” 2019-07-01 Vizualizare proiect
23 Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din Comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 114, către actualul chiriaș 2019-07-10 Vizualizare proiect
24 Proiect de hotărâre privind completarea inventaruui bunurilor ce aparțin domeniului privat al Comunei Gura ocniței - Mogoșanu Gheorghe - 2019-06-24 Vizualizare proiect
25 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casare și valorificarea unei construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura ocniței - Grădinița de copii Adânca 2019-07-01 Vizualizare proiect
26 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unei construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței - Grădinița de copii Săcuieni 2019-07-01 Vizualizare proiect
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului ”Desființare construcție C1 de 45 mp” 2019-06-26 Vizualizare proiect
28 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței - loturi dezmembrare Teren sport Săcuieni 2019-07-11 Vizualizare proiect
29 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea echipei de implementare a obiectivului de investiții ”Modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program normal Gura Ocniței 2019-07-22 Vizualizare proiect
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiții pentru obiectivul ”Pod peste pârâul Slînic lateral DJ 720 c, km 4+300 la Ochiuri, Comuna Gura Ocniței” 2019-07-22 Vizualizare proiect
31 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței cu modificările și comp ult. 2019-07-22 Vizualizare proiect
32 Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
33 Proiect de hotărâre privind înființarea unui post de asistent social principal Vizualizare proiect
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Vizualizare proiect
35 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 266 din 05.07.2019, privind rectificarea bugetului local la data de 05.07.2019 Vizualizare proiect
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare teren minifotbal în sat Adânca, din fonduri locale Vizualizare proiect
37 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare proiect
38 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului Grădiniță de copii Adânca Vizualizare proiect
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
40 Proiect de hotărâre privind ”Stabilirea zonelor în vederea amplasării platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere selective în comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru conferirea de titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite Vizualizare proiect
42 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotîrârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018, modificată prin HCL nr. 41 din 28.03.2019 Vizualizare proiect
43 Proiect de hotărâre referitor la abrogarea HCL nr. 100 din 28.08.2018 privind ținerea evidenței efectuării orelor de muncă prestate de către beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, privind venitul minim garantat Vizualizare proiect
44 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței drumuri de interes public Vizualizare proiect
45 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței -drumuri de interes local- Vizualizare proiect
46 Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinație de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 144, către actualul chiriaș Vizualizare proiect
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului ”Desființare construcție CI de 45 mp” Vizualizare proiect
48 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - poziția 77 și 78 - Vizualizare proiect
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a casării și a valorificării unei construcții - imobil situat în strada Principală, nr. 178, comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului, ce aparțin domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
51 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței - Imobile achiziționate îm anul 2019 - Vizualizare proiect
52 Proiect de hotărâre privind emitere acord de principiu pentru vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 114, către actualul chiriaș Vizualizare proiect
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea Reagulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor imobile (teren și construcții), aparținând domeniului public și privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
54 Proiect de hotărâre privind modificare actualizare Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual Vizualizare proiect
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului comueni Gura Ocniței Vizualizare proiect
56 Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței și modificarea structurii de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
57 Proiect de hotărâre privind actualizarea cofinanțării de la bugetul local prin Hotărârea nr. 95 din 27.10.2017 pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, troturare în comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
58 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se va acorda ajutoare de urgență Vizualizare proiect
59 Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a procesului verbal de negociere în vederea achiziționării imobilului-construcție și teren aferent - situat în strada Principală,178 Vizualizare proiect
60 Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a procesului verbal de negociere în vederea achiziționării imobilului-construcție și teren aferent - situat în strada Principală, nr. 55 Vizualizare proiect
61 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 974 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj” Vizualizare proiect
62 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 1182 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj” Vizualizare proiect
63 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 166 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare proiect
64 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 351 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare proiect
65 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 589 mp societății OMV PETROm SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare proiect
66 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație primită din partea SIBELO ACTIV TRADE SRL și GREEN FOOD MARKET SRL Vizualizare proiect
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea ”PLANULUI DE ANALIZĂ și ACOPERIRE a RISCURILOR al Comitetului Local pentru Situații de Urgență” Vizualizare proiect
68 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - drumuri de interes local - Vizualizare proiect
69 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței - locuințe Ochiuri - Vizualizare proiect
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractoraș Vizualizare proiect
71 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23 din 28.02.2019 Vizualizare proiect
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Construire grădiniță cu program normal cu două săli de grupe în Comuna Gura Ocniței, sat Săcuieni” Vizualizare proiect
73 Proiect de hotărâre privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 112.563.33 lei, la care se adaugă TVA aferent proiectului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI DE TIP CLUB” Vizualizare proiect
74 Proiect de hotărâre privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 304.824.29 lei, la care se adaugă TVA aferent proiectului ”ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA GURA OCNIȚEI” Vizualizare proiect
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități desfășurate de Căminul Cultural Gura Ocniței în anul 2019 Vizualizare proiect
76 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 75 din 29.06.2018 cu privire la completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocnițeoi Vizualizare proiect
77 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 24 din 28.02.2019 cu privire la aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuințe propietate personală, în condițiile Legii nr. 15 din 2003 Vizualizare proiect
78 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcție și teren aferent - situat în strada Princvipală, nr. 178, comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al SC PRES SERV Gura Ocniței SRL Vizualizare proiect
80 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL pe anul 2019 Vizualizare proiect
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare proiect
82 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL, având unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
83 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu poziția 150.. Vizualizare proiect
84 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcții și teren aferent situat în strada Principală, nr. 55, comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
85 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018 Vizualizare proiect
86 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se fnanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public ” Vizualizare proiect
87 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
88 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 15 din 18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentrru realizarea obiectivului ”Amenajare centru civic în comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
89 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare pentru parcul de mașini al U.A.T. Gura Ocniței Vizualizare proiect
90 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
91 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura Ocniței -Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare proiect
92 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinațieiunor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura ocniței - Grădinița de copii Adânca, pentru realizarea obiectivului ”Construire și dotare grădiniță în sat Adânca” Vizualizare proiect
93 Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiunilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din comuna Gura Ocniței pentru anul 2019 Vizualizare proiect
94 Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița și Poliția Locală Gura Ocniței, pe linia îndeplinirii în comun a activităților specifice Vizualizare proiect
95 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
96 Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare proiect
97 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de propuneri a denumirilor de străzi din localitățile aparținătoare comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
98 Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței.pdff Vizualizare proiect
99 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile comunei Gura Ocniței în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații Vizualizare proiect
100 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 2003 Vizualizare proiect
101 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu poziția 150 Vizualizare proiect
102 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcție și teren aferent situat în strada Principală, nr. 55 comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
103 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 1182 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj, foraj LEA și conducte la sondele 408 și 434 Dealu Bătrân” Vizualizare proiect
104 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 974 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 200KV Vizualizare proiect
105 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 166 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 200KV Vizualizare proiect
106 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 351 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 20KV Vizualizare proiect
107 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 589 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 200KV Vizualizare proiect
108 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
109 Proiect de hotărâre privind tarifele pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe și terenurilor apaținând domeniului public și privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
110 Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
111 Propiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2018, aprobarwa planului de activitate și calendarului evenimentelor Vizualizare proiect
112 Propiect de hotărâre privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV Gura Ocnitei SRL, având unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
113 Proiect de hotărâre privind aprobarea limitării tonajului pe DC 20 Ciubucești pentru vehiculele mai mari de 7.5 tone Vizualizare proiect
114 Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect