• Strada Principala, nr. 180
  • 0245 673 260 / Fax: 0245 673 532
  • primariaguraocnitei@gmail.com

Proiecte de hotarare

# Proiect Valoare Data
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități pe anul 2020 al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL 2020-05-19 Vizualizare proiect
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL 2020-05-19 Vizualizare proiect
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL 2020-05-19 Vizualizare proiect
4 Proiect de hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune încheiat la data de 14.12.2004 între Primăria Gura Ocniței și Dr. Bucura Marius Georgian 2020-05-12 Vizualizare proiect
5 Proiect de hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a contractuli de concesiune nr. 4937 din 15.09.2009, încheiat între Primăria Gura Ocniței și Dr. Monica Gabriela 2020-05-12 Vizualizare proiect
6 Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Club Sportiv Gura Ocniței, în anul fiscal 2020 2020-04-28 Vizualizare proiect
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, a contribuțiilor sociale 2020-04-16 Vizualizare proiect
8 Proiect de hotărâre privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 753 din 11,10.2017 pentru implementarea proiectului Construire și dotare Grădiniță în sat Adânca 2020-05-04 Vizualizare proiect
9 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 07.05.2020 2020-05-04 Vizualizare proiect
10 Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției suportată din bugetul local al comunei Gurs Ocniței în cuantum de 1850 lei lunar, reprezentând contribuția de întreținere a numitei Voinea Daniela 2020-04-09 Vizualizare proiect
11 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 50 din 16.04.2020, privind transmiterea fără paltă în proprietatea Parohiei Săcuieni a terenului în suprafață de 318 mp 2020-04-27 Vizualizare proiect
12 Proiect de hotărâre privind privind revocarea H.C.L. nr. 49 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni a terenului în suprafață de 214 mp, având nr. cadastraș 72771 2020-04-27 Vizualizare proiect
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și siguranță Publică al Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pe anul 2020 2020-04-06 Vizualizare proiect
14 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale prin indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale cu cota de 3,87%, reprezentând indicele de inflație, aplcat față 2020-03-05 Vizualizare proiect
15 Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni, a terenului în suprafață de 318 mp, având nr. cadastral 73347, din domeniul primat al Comunei Gura Ocniței, Săcuieni 2020-04-06 Vizualizare proiect
16 Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni, a terenului în suprafață de 214 mp, având nr. cadastral 72771, din domeniul primat al Comunei Gura Ocniței 2020-04-06 Vizualizare proiect
17 Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea demarării unei investiții privind asigurarea pachetului complet de utilități în zonele în care au fost atribuite terenuri în vederea construirii de locuințe 0000-00-00 Vizualizare proiect
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul 1 2020 Vizualizare proiect
19 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Înființare bază sportivă 2020-03-13 Vizualizare proiect
20 Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de investiții și a programului de investiții aferente bugetului local al comunei Gura Ocniței 2020-03-17 Vizualizare proiect
21 Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafață de 499 mp, situat în intravilanul comunei Gura Ocniței (T86, P23 4) 2020-03-05 Vizualizare proiect
22 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 2020-02-03 Vizualizare proiect
23 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a buldoexcavatorului MF750-DB-00063 din dotarea comunei Gura Ocniței 2020-03-12 Vizualizare proiect
24 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Înființare bază sportivă în comuna Gura Ocniței cu accent pe incluziune sociala a romilor prin sport 2020-03-17 Vizualizare proiect
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finalizat ”Moderizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței, conform devizului 2020-03-17 Vizualizare proiect
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finalizat ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, trotuare în comuna Gura Ocniței” 2020-03-17 Vizualizare proiect
27 Proiect de hotărâre privind angajamentul de a suport cheltuieli din bugetul local în urma notelor de renunțarea și a notelor de comandă suplimentară în valoare de 73.526,00 lei, la care se adaugă TVA, conform devizului 2020-03-17 Vizualizare proiect
28 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social prin aport în antură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L, având ca unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței 2020-03-17 Vizualizare proiect
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general nr. 3610 din 23.03.2020 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare incintă teren minifotbal și centru de zi în sat Adânca 2020-03-06 Vizualizare proiect
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru de parteneriat cu DGASPC Centrul Sfântul Andrei 2020-03-06 Vizualizare proiect
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Plan anual de acțiune privind seerviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței pentru anul 2020 2020-03-06 Vizualizare proiect
32 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetaral comunei Gura Ocniței din anul 2019 pentru anul 2020 2020-02-12 Vizualizare proiect
33 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței, începând cu data de 20 februarie 2020 2020-01-22 Vizualizare proiect
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2019 și aprobarea Programului de activitate pe anul 2020 2020-02-21 Vizualizare proiect
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Cultural desfășurat de Căminul Cultural Gura Ocnițeiîn anul 2020 Vizualizare proiect
36 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6966 din 22.07.2015 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și P.F.V. S.R.L. 2020-02-10 Vizualizare proiect
37 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura ocniței - Deviere traseu conductă distribuție gaze naturale RP DN 125 mm 2020-02-12 Vizualizare proiect
38 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 1930 din 11.03.2008 prin acordul părților, încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și dna. Stancu Zănica, având ca obiect terenul în suprafață de 500 mp 2020-02-10 Vizualizare proiect
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 6788 din 04.01.2010, prin acordul părților, având ca obiect spațiul în suprafață de 12 mp din incinta Fostei Băi Comunale Săcuieni 2020-02-10 Vizualizare proiect
40 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației mobilier școlar din partea fundației Rumanien Sunshine Germania, precum și aprobarea cheltuielilor privind transportul acestuia 2020-02-10 Vizualizare proiect
41 Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 164 din 30.12.2019 privind reorganizarea, încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - alienare la prevederile OMAI nr. 75 din 2019 2020-02-12 Vizualizare proiect
42 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței 2020-02-19 Vizualizare proiect
43 Proiect de hotărâre peivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Gura Ocniței și a estimărilor pentru anii 2021-2023 2020-01-16 Vizualizare proiect
44 Proiect de hotărâre peivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Gura Ocniței și a estimărilor pentru anii 2021-2023 2020-01-16 Vizualizare proiect
45 Proiect de hotărâre privind reactificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 27.02.2020 2020-02-25 Vizualizare proiect
46 Proiect de hotărâre privind exprimara acordului de principiu pentru valorificarea prin vânzare a buldoescavatorului MF750-DB 00063 2020-02-25 Vizualizare proiect
47 Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L. având ca unic acționar Consiliul Local al Comunei Gura Ocniței 2020-02-25 Vizualizare proiect
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței 2020-02-03 Vizualizare proiect
49 Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin CJ Db cu U.A.T. Gura Ocniței pri C.L. Gura Ocniței, pentru realizarea în comun a investiției ”Moderizare străzi în Comuna Gura O 2020-01-06 Vizualizare proiect
50 Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Gura Ocniței a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019 2020-01-06 Vizualizare proiect
51 Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Colectare Venituri, Contabilitate, IT, în inspector, clasa I, grad profe 2020-01-29 Vizualizare proiect
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției ”Accesul interzis cu excepția riveranilor” pe sectorul de drum Str. Nisipuri, intrare din DJ720C pe o lungime de aproximativ 100 de metri 2019-12-20 Vizualizare proiect
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea analziei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2020-01-21 Vizualizare proiect
54 Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea achiziționării diverselor servicii și lucrări, precum și aprobarea cheltuielilor estimate ocazionate de prestarea și execuția lor pentru anul 2020 2020-01-20 Vizualizare proiect
55 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 1236 din 04.02.2019 încheiat între Primăria Gura Ocniței și D.G.A.S.P.C. Dâmbovița - Centru de Servicii Comunitare ”Sfântul Andrei” 2020-01-20 Vizualizare proiect
56 roiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței 2020-01-20 Vizualizare proiect
57 Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare-grilei de salarizare-salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 2020-01-15 Vizualizare proiect
58 Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița 2020-01-22 Vizualizare proiect
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2020 2019-12-31 Vizualizare proiect
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, datorate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița 2019-12-31 Vizualizare proiect
61 Proiect de hotărâre privind stabilirea-confirmarea unor drepturi ce se cuvin voluntarilor din cadrul S.V.S.U. Ion D.C. Matei al Consiliului Local Gura Ocniței 2020-01-22 Vizualizare proiect
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. IV. 2019 2020-01-21 Vizualizare proiect
63 Proiect de hotarare privind angajamentul de a suporta cheltuiala neeligibila in urma notelor de renuntare si a notelor de comanda suplimentara aferente proiectului centru de zi adanca 2019-12-24 Vizualizare proiect
64 Proiect de hotarare privind aprobarea formularii cererii de transmitere a unor bunuri impbile teren si constructii situate in comuna gura ocnitei, din domeniul public al judetuelui in domeniul public al comunei 2019-12-23 Vizualizare proiect
65 Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Gura Ocnitei pe 2020 2019-11-25 Vizualizare proiect
66 Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ctiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate ce vor fi efectuate de bebeneficiarii lg 416 - 2001 la nivelul comunei gura ocnitei pe anul 2020 2019-12-09 Vizualizare proiect
67 Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului arhiviatic al aparatului de specialitate al primarului gura ocnitei 2019-12-09 Vizualizare proiect
68 Proiect de hotarare privind reorganizare, incadrarea si dotare SVSU GURA OCNITEI - alinierea la prevederile ordinului MAI nr 75 din 2019 2019-12-11 Vizualizare proiect
69 Proiect de hotarare privind incetarea contractului de inchiriere nr 11718 din 31.12.2012 2019-12-17 Vizualizare proiect
70 Proiect de hotarare privind solicitarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-12-08 Vizualizare proiect
71 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11566 din 19.11.2014 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și dl. Caliment Vasile pentru spațiul cu destinație de locuință situat pe raza comunei Gur 2019-11-12 Vizualizare proiect
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii neeligibile pentru reactualizarea expertizei tehnice și aprobarea devizului actualizat pentru proiectul Modernizare, extindere și dotare Grădiniță Gura Ocniței 2019-10-30 Vizualizare proiect
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-10-30 Vizualizare proiect
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2020-2021 2019-10-30 Vizualizare proiect
75 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-10-30 Vizualizare proiect
76 Proiect de hotărâre prvind revocare H.C.L. nr. 134 din 26.09.2019 privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-10-28 Vizualizare proiect
77 Proiect de hotărâre prvind revocare H.C.L. nr. 133 din 26.09.2019 privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-10-28 Vizualizare proiect
78 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4513 din 25.11.2005, încheiat la data de 01.12.2004, între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Milani Amir Mansour, prin act adițional 2019-10-28 Vizualizare proiect
79 Proiect de hotărâre privind inființarea serviciu social fără cazare pentru persoane vârstnice în subordinea Compartimentului de Asistență Socială din cadrul primăriei Gura Ocniței 2019-09-26 Vizualizare proiect
80 Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din Comuna Gura Ocniței pentru perioada 01,11,2019 27.12.2019 2019-09-26 Vizualizare proiect
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița 2019-09-24 Vizualizare proiect
82 Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița 2019-09-29 Vizualizare proiect
83 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii infrastructurii rutiere comunale în perioada de iarnă 2019-2020 și constituirea comandamentului de deszăpezire 2019-10-18 Vizualizare proiect
84 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1200 lei doamnei Gugu Eugenia, văduvă veteran de război 2019-10-18 Vizualizare proiect
85 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 29.10.2019 2019-10-18 Vizualizare proiect
86 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. III 2019 2019-10-18 Vizualizare proiect
87 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței 2019-10-18 Vizualizare proiect
88 Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achiziții, Investiții, Pregătire și Monitorizare Proiecte, Urbanism, Patrimoniu 2019-10-18 Vizualizare proiect
89 Proiect de hotărâre privind atribuirea unir suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003 2019-10-23 Vizualizare proiect
90 Proiect de hotărâre privind inventarierea terenurilor care fac obiectul Legii nr. 15 din 2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 2019-10-23 Vizualizare proiect
91 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 134 din 26.09.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale 2019-10-03 Vizualizare proiect
92 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133 din 26.09.2019 privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9,18 mp situat în clădirea Fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-10-03 Vizualizare proiect
93 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 44 din 28.03.2019 cu privire la majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL, având ca acționar unic Consiliul Local al comunei Gura Ocniței 2019-10-04 Vizualizare proiect
94 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în luna septembrie 2019 2019-09-24 Vizualizare proiect
95 Proiecte de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la canalizarea existentă în zona Capul Plaiului 2019-09-24 Vizualizare proiect
96 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații și întreținere a infrastructurii pietonale din incinta școlilor de pe raza comunei Gura Ocniței și a căii de acces la Remiza PSI Gura Ocniței 2019-09-25 Vizualizare proiect
97 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaâiei de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-09-24 Vizualizare proiect
98 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaâie publică a spațiului în suprafaâă de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni 2019-09-10 Vizualizare proiect
99 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 26.09.2019 2019-09-10 Vizualizare proiect
100 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 310 din 03.09.2019 privind rectificarea bugetului local la data de 03.09.2019 2019-09-10 Vizualizare proiect
101 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gura Ocniței și Primarului comunei Gura Ocniței în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Ocniței 2019-09-16 Vizualizare proiect
102 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocnițe 2019-09-10 Vizualizare proiect
103 Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității Aparatului de specialitate al primarului Comunei Gura Ocniței și modificarea structurii de funcții a Aparatului de specialitate al primarului 2019-09-10 Vizualizare proiect
104 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018, modificată prin HCL nr. 41 din 28.03.2019 și HCL nr. 94 din 26.06.2019 2019-09-16 Vizualizare proiect
105 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% și stabilirea funcției publice specifice de Secretar General 2019-09-10 Vizualizare proiect
106 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru proiectul ”Realizarea unei construcții multifuncționale, din sat Adânca, str. Principală, nr. 329 2019-08-28 Vizualizare proiect
107 Proiect de hotărâre privind apobarea scoaterii din funcțiune declasare și casare a activelor fixe și bunurilor de natura obiectelor de inventar Corpuri de iluminat 2019-08-26 Vizualizare proiect
108 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 302 din 23.08.2019 privind rectificarea bugetului local la data de 23.08.2019 2019-08-26 Vizualizare proiect
109 Proiect de hotărâre privind regimul finanțelor acordate de la bugetul local al comunei Gura Ocniței, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69 din 2000a educației fizice și sportului 2019-08-21 Vizualizare proiect
110 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. II 2019 2019-08-21 Vizualizare proiect
111 Proiect de hotărâre privind modif. art. 1 din H.C.L. nr. 105 din 31 iulie 2019, privind înființarea unui post de asistent social, de natură contractuală 2019-08-21 Vizualizare proiect
112 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 115 2019-07-31 Vizualizare proiect
113 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren în suprafață de 4274 mp, având număr cadastral 73390, situat în Comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița 2019-07-31 Vizualizare proiect
114 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12 din 22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public”, 2019-07-31 Vizualizare proiect
115 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”modernizare străzi în Comuna Gura Ocniței” 2019-07-01 Vizualizare proiect
116 Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din Comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 114, către actualul chiriaș 2019-07-10 Vizualizare proiect
117 Proiect de hotărâre privind completarea inventaruui bunurilor ce aparțin domeniului privat al Comunei Gura ocniței - Mogoșanu Gheorghe - 2019-06-24 Vizualizare proiect
118 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casare și valorificarea unei construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura ocniței - Grădinița de copii Adânca 2019-07-01 Vizualizare proiect
119 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unei construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței - Grădinița de copii Săcuieni 2019-07-01 Vizualizare proiect
120 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului ”Desființare construcție C1 de 45 mp” 2019-06-26 Vizualizare proiect
121 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței - loturi dezmembrare Teren sport Săcuieni 2019-07-11 Vizualizare proiect
122 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea echipei de implementare a obiectivului de investiții ”Modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program normal Gura Ocniței 2019-07-22 Vizualizare proiect
123 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiții pentru obiectivul ”Pod peste pârâul Slînic lateral DJ 720 c, km 4+300 la Ochiuri, Comuna Gura Ocniței” 2019-07-22 Vizualizare proiect
124 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței cu modificările și comp ult. 2019-07-22 Vizualizare proiect
125 Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
126 Proiect de hotărâre privind înființarea unui post de asistent social principal Vizualizare proiect
127 Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Vizualizare proiect
128 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 266 din 05.07.2019, privind rectificarea bugetului local la data de 05.07.2019 Vizualizare proiect
129 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare teren minifotbal în sat Adânca, din fonduri locale Vizualizare proiect
130 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare proiect
131 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului Grădiniță de copii Adânca Vizualizare proiect
132 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
133 Proiect de hotărâre privind ”Stabilirea zonelor în vederea amplasării platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere selective în comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
134 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru conferirea de titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite Vizualizare proiect
135 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotîrârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018, modificată prin HCL nr. 41 din 28.03.2019 Vizualizare proiect
136 Proiect de hotărâre referitor la abrogarea HCL nr. 100 din 28.08.2018 privind ținerea evidenței efectuării orelor de muncă prestate de către beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, privind venitul minim garantat Vizualizare proiect
137 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței drumuri de interes public Vizualizare proiect
138 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței -drumuri de interes local- Vizualizare proiect
139 Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinație de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 144, către actualul chiriaș Vizualizare proiect
140 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului ”Desființare construcție CI de 45 mp” Vizualizare proiect
141 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - poziția 77 și 78 - Vizualizare proiect
142 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a casării și a valorificării unei construcții - imobil situat în strada Principală, nr. 178, comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
143 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului, ce aparțin domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
144 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței - Imobile achiziționate îm anul 2019 - Vizualizare proiect
145 Proiect de hotărâre privind emitere acord de principiu pentru vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 114, către actualul chiriaș Vizualizare proiect
146 Proiect de hotărâre privind aprobarea Reagulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor imobile (teren și construcții), aparținând domeniului public și privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
147 Proiect de hotărâre privind modificare actualizare Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual Vizualizare proiect
148 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului comueni Gura Ocniței Vizualizare proiect
149 Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței și modificarea structurii de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
150 Proiect de hotărâre privind actualizarea cofinanțării de la bugetul local prin Hotărârea nr. 95 din 27.10.2017 pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, troturare în comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
151 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se va acorda ajutoare de urgență Vizualizare proiect
152 Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a procesului verbal de negociere în vederea achiziționării imobilului-construcție și teren aferent - situat în strada Principală,178 Vizualizare proiect
153 Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a procesului verbal de negociere în vederea achiziționării imobilului-construcție și teren aferent - situat în strada Principală, nr. 55 Vizualizare proiect
154 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 974 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj” Vizualizare proiect
155 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 1182 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj” Vizualizare proiect
156 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 166 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare proiect
157 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 351 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare proiect
158 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 589 mp societății OMV PETROm SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare proiect
159 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație primită din partea SIBELO ACTIV TRADE SRL și GREEN FOOD MARKET SRL Vizualizare proiect
160 Proiect de hotărâre privind aprobarea ”PLANULUI DE ANALIZĂ și ACOPERIRE a RISCURILOR al Comitetului Local pentru Situații de Urgență” Vizualizare proiect
161 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - drumuri de interes local - Vizualizare proiect
162 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței - locuințe Ochiuri - Vizualizare proiect
163 Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractoraș Vizualizare proiect
164 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23 din 28.02.2019 Vizualizare proiect
165 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Construire grădiniță cu program normal cu două săli de grupe în Comuna Gura Ocniței, sat Săcuieni” Vizualizare proiect
166 Proiect de hotărâre privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 112.563.33 lei, la care se adaugă TVA aferent proiectului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI DE TIP CLUB” Vizualizare proiect
167 Proiect de hotărâre privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 304.824.29 lei, la care se adaugă TVA aferent proiectului ”ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA GURA OCNIȚEI” Vizualizare proiect
168 Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități desfășurate de Căminul Cultural Gura Ocniței în anul 2019 Vizualizare proiect
169 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 75 din 29.06.2018 cu privire la completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocnițeoi Vizualizare proiect
170 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 24 din 28.02.2019 cu privire la aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuințe propietate personală, în condițiile Legii nr. 15 din 2003 Vizualizare proiect
171 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcție și teren aferent - situat în strada Princvipală, nr. 178, comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
172 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al SC PRES SERV Gura Ocniței SRL Vizualizare proiect
173 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL pe anul 2019 Vizualizare proiect
174 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare proiect
175 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL, având unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
176 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu poziția 150.. Vizualizare proiect
177 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcții și teren aferent situat în strada Principală, nr. 55, comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
178 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018 Vizualizare proiect
179 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se fnanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public ” Vizualizare proiect
180 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
181 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 15 din 18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentrru realizarea obiectivului ”Amenajare centru civic în comuna Gura Ocniței” Vizualizare proiect
182 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare pentru parcul de mașini al U.A.T. Gura Ocniței Vizualizare proiect
183 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
184 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura Ocniței -Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare proiect
185 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinațieiunor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura ocniței - Grădinița de copii Adânca, pentru realizarea obiectivului ”Construire și dotare grădiniță în sat Adânca” Vizualizare proiect
186 Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiunilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din comuna Gura Ocniței pentru anul 2019 Vizualizare proiect
187 Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița și Poliția Locală Gura Ocniței, pe linia îndeplinirii în comun a activităților specifice Vizualizare proiect
188 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
189 Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare proiect
190 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de propuneri a denumirilor de străzi din localitățile aparținătoare comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
191 Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței.pdff Vizualizare proiect
192 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile comunei Gura Ocniței în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații Vizualizare proiect
193 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 2003 Vizualizare proiect
194 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu poziția 150 Vizualizare proiect
195 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcție și teren aferent situat în strada Principală, nr. 55 comuna Gura Ocniței Vizualizare proiect
196 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 1182 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj, foraj LEA și conducte la sondele 408 și 434 Dealu Bătrân” Vizualizare proiect
197 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 974 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 200KV Vizualizare proiect
198 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 166 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 200KV Vizualizare proiect
199 Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 351 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 20KV Vizualizare proiect
200 Poriect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 589 de mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA LES 200KV Vizualizare proiect
201 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
202 Proiect de hotărâre privind tarifele pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe și terenurilor apaținând domeniului public și privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
203 Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
204 Propiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2018, aprobarwa planului de activitate și calendarului evenimentelor Vizualizare proiect
205 Propiect de hotărâre privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV Gura Ocnitei SRL, având unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect
206 Proiect de hotărâre privind aprobarea limitării tonajului pe DC 20 Ciubucești pentru vehiculele mai mari de 7.5 tone Vizualizare proiect
207 Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Gura Ocniței Vizualizare proiect