2020

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 70 din 23.06.2020 privind aprobarea declanșării bunurilor de natura obiectivelor de inventar și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe constatate în urma inventarierii efectuate în 2019 Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 69 din 23.06.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Gura Ocniței a imobilelor Atelier Școală și Grup Sanitar Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 68 din 23.06.2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5814 din 19.06.2015 încheiat între UAT Gura Ocniței și RAFGOM TRADING S.R.L. Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 67 din 23.06.2020 privind exprimarea acordului de principiu pentru folosința temporară - închiriere - concesionarea terenului în suprafață de 926 mp , de către Compet SA România Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 66 din 23.06.2020 privind schimbarea destinației unor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura Ocniței - Atelier Școală (Corp C2) și Grup Sanitar (Corp C3) Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 65 din 23.06.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Gura Ocniței a bunului ”Imobil Unirea” și aprobarea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării acesteia Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 64 din 28.05.2020 privind aprobarea programului de activități pe anul 2020 al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 63 din 28.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 62 din 28.05.2020 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr. 61 din 28.05.2020 privind modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune încheiat la data de 14.12.2004 între Primăria Gura Ocniței și Dr. Bucura Marius Georgian Vizualizare hotărâre
11 Hotărârea nr. 60 din 28.05.2020 privind modificarea, prin act adițional, a contractuli de concesiune nr. 4937 din 15.09.2009, încheiat între Primăria Gura Ocniței și Dr. Monica Gabriela Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 59 din 28.05.2020 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Club Sportiv Gura Ocniței, în anul fiscal 2020 Vizualizare hotărâre
13 Hotărârea nr. 58 din 28.05.2020 privind aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, a contribuțiilor sociale Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 57 din 07.05.2020 privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 753 din 11,10.2017 pentru implementarea proiectului Construire și dotare Grădiniță în sat Adânca Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 56 din 07.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 07.05.2020 Vizualizare hotărâre
16 Hotărârea nr. 55 din 04.05.2020 privind acordarea subvenției suportată din bugetul local al comunei Gurs Ocniței în cuantum de 1850 lei lunar, reprezentând contribuția de întreținere a numitei Voinea Daniela Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 54 din 04.05.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 50 din 16.04.2020, privind transmiterea fără paltă în proprietatea Parohiei Săcuieni a terenului în suprafață de 318 mp Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 53 din 04.05.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 49 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni a terenului în suprafață de 214 mp, având nr. cadastraș 72771 Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 52 din 16.04.2020 privind aprobarea Planului de Ordine și siguranță Publică al Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 51 din 16.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale prin indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale cu cota de 3,87%, reprezentând indicele de inflație, aplcat față Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 50 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni, a terenului în suprafață de 318 mp, având nr. cadastral 73347, din domeniul primat al Comunei Gura Ocniței, Săcuieni Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 49 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni, a terenului în suprafață de 214 mp, având nr. cadastral 72771, din domeniul primat al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr. 48 din 16.04.2020 privin privind necesitatea și oportunitatea demarării unei investiții privind asigurarea pachetului complet de utilități în zonele în care au fost atribuite terenuri în vederea co Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 47 din 16.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 16.04.20 Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 46 din 16.4.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul 1 2020 Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 45 din 24.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 149 din 29.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
27 Hotărârea nr. 44 din 24.03.2020 privind aprobarea devizului general nr. 3610 din 23.03.2020 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare incintă teren minifotbal și centru de zi Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 43 din 24.03.2020 privind prorograrea termenelor de plată a impozitul pe clădiri, a impozitului și a taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, precum și a bonificației până la data de 30 iunie inclusiv Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 42 din 24.03.2020 privind aprobarea modelului cadru de parteneriat cu DGASPC Centrul Sfântul Andrei Vizualizare hotărâre
30 Hotărârea nr. 41 din 24.03.2020 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Înființare bază sportivă Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 40 din 24.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finalizat ”Moderizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței, conform devizului Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 39 din 24.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finalizat ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, trotuare în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 38 din 24.03.2020 privind angajamentul de a suport cheltuieli din bugetul local în urma notelor de renunțarea și a notelor de comandă suplimentară în valoare de 73.526,00 lei, la care se adaugă TVA, conform devizului Vizualizare hotărâre
34 Hotărârea nr. 37 din 24.03.2020 privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L., având ca unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
35 Hotărârea nr. 36 din 24.03.2.020 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafață de 499 mp, situat în intravilanul comunei Gura Ocniței (T86, P23 4) Vizualizare hotărâre
36 Hotărârea nr. 35 din 24.03.2020 privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Vizualizare hotărâre
37 Hotărârea nr. 34 din 24.03.2020 privind vânzarea prin licitație publică a buldoexcavatorului MF750-DB-00063 din dotarea comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
38 Hotărârea nr. 33 din 24.03.2020 pentru aprobare Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
39 Hotărârea nr. 32 din 24.03.2020 privind actualizarea listei de investiții și a programului de investiții aferente bugetului local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
40 Hotărârea nr. 31 din 24.03.2020 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 144 din 17.03.2020 privind rectificarea bugetului local la data de 17.03.20.20 Vizualizare hotărâre
41 Hotărârea nr. 30 din 27.02.2020 privind reactificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 27.02.2020 Vizualizare hotărâre
42 Hotărârea nr. 29 din 27.02.2020 privind exprimara acordului de principiu pentru valorificarea prin vânzare a buldoescavatorului MF750-DB 00063 Vizualizare hotărâre
43 Hotărârea nr. 28 din 27.02.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 44 din 28.03.2019 cu privire la majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L. având ca unic acționar Consiliul Local al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
44 Hotărârea nr. 27 din 20.02.2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6966 din 22.07.2015 încheiat între Consiliul Local Gura ocniței și P.F.V. ANDRI S.R.L. Vizualizare hotărâre
45 Hotărârea nr. 26 din 20.02.2020 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
46 Hotărârea nr. 25 din 20.02.2020 privind reorganizarea, încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - alienare la prevederile OMAI nr. 75 din 2019 Vizualizare hotărâre
47 Hotărârea nr. 24 din 20.02.2020 privind acceptarea donației mobilier școlar din partea fundației Rumanien Sunshine Germania, precum și aprobarea cheltuielilor privind transportul acestuia Vizualizare hotărâre
48 Hotărârea nr. 23 din 20.02.2020 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 6788 din 04.01.2010, prin acordul părților, având ca obiect spațiul în suprafață de 12 mp din incinta Fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
49 Hotărârea nr. 22 din 20.02.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 1390 din 11.03.2008 prin acordul părților, încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și dna. Stancu Zănica Vizualizare hotărâre
50 Hotărârea nr. 21 din 20.02.2020 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura ocniței - Deviere traseu conductă distribuție gaze naturale RP DN 125 mm Vizualizare hotărâre
51 Hotărârea nr. 20 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului Cultural desfășurat de Căminul Cultural Gura Ocnițeiîn anul 2020 Vizualizare hotărâre
52 Hotărârea nr. 19 din 20.02.2020 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2019 și aprobarea Programului de activitate pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
53 Hotărârea nr. 18 din 20.02.2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței, începând cu data de 20 februarie 2020 Vizualizare hotărâre
54 Hotărârea nr. 17 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Gura Ocniței și a estimărilor pentru anii 2021-2023 Vizualizare hotărâre
55 Hotărârea nr. 16 din 20.02.2020 privind utilizarea excedentului bugetaral comunei Gura Ocniței din anul 2019 pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
56 Hotărârea nr. 15 din 07.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
57 Hotărârea nr. 14 din 30.01.2020 privind transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Colectare Venituri, Contabilitate, IT, în inspector, clasa I Vizualizare hotărâre
58 Hotărârea nr. 13 din 30.01.2020 privind aprobarea instituirii restricției ”Accesul interzis cu excepția riveranilor” pe sectorul de drum Str. Nisipuri, intrare din DJ720C pe o lungime de aproximativ 100 de metri Vizualizare hotărâre
59 Hotărârea nr. 12 din 30.01.2020 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare hotărâre
60 Hotărârea nr. 11 din 30.01.2020 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării diverselor servicii și lucrări, precum și aprobarea cheltuielilor estimate ocazionate de prestarea și execuția lor pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
61 Hotărârea nr. 10 din 30.01.2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1236 din 04.02.2019 încheiat între Primăria Gura Ocniței și D.G.A.S.P.C. Dâmbovița - Centru de Servicii Comunitare ”Sfântul Andrei” Vizualizare hotărâre
62 Hotărârea nr. 9 din 30.01.2020 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
63 Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare-grilei de salarizare-salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual Vizualizare hotărâre
64 Hotărârea nr. 7 din 30.01.2020 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
65 Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
66 Hotărârea nr. 5 privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, datorate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, p Vizualizare hotărâre
67 Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind stabilirea-confirmarea unor drepturi ce se cuvin voluntarilor din cadrul S.V.S.U. Ion D.C. Matei al Consiliului Local Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
68 Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. IV. 2019 Vizualizare hotărâre
69 Hotărârea nr. 2 din 09.01.2020 privind asocierea județului Dâmbovița, prin CJ Db cu U.A.T. Gura Ocniței pri C.L. Gura Ocniței, pentru realizarea în comun a investiției ”Moderizare străzi în Comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
70 Hotărârea nr. 1 din 09.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Gura Ocniței a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019 Vizualizare hotărâre