2021

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 33 din 05.04.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gura Ocnitei nr. 19 din 11.02.2021 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic de execuție Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 32 din 05.04.2021 privind angajamentul de a suporta cheltuielile eligibile si neeligibile actualizate Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 31 din 31.03.2021 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 30 din 31.03.2021 privind aprobarea regulamentului cadru de concesionare a bunurilor proprietate publică și privată ale comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 29 din 31.03.2021 privind rectificarea cartii funciare nr. 73639 Gura Ocnitei in sensul radierii dreptului de proprietate al Comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 28 din 23.03.2021 privindaprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ teritorială Gura Ocniței și Asociația Legendele Neamului Românesc Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 27 din 25.02.2021 privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, nr. 31, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 26 din 25.02.2021 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată” Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 25 din 25.02.2021 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Gura Ocniței și a participării Consiliului Local al UAT Gura Ocniței la cofinanțare Proiectului regional Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr. 24 din 25.02.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
11 Hotărârea nr. 23 din 25.02.2021 privind aprobarea raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2020 Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 22 din 25.02.2021 privind aprobarea Calendarului evenimentelor socio-culturale al Căminului Cultural Gura Ocniței pentru anul 2021 Vizualizare hotărâre
13 Hotărârea nr. 21 din 25.02.2021 privind desemnarea reprezentantului proprietarilor de terenuri în cadrul Comisiei locale de fond funciar Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 20 din 11.02.2021 privind achiziționarea prin atribuire directă a unor servicii de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 19 din 11.02.2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza proiect tehnic de execuție al obiectivului de investiții ”Modernizare și dotare grădiniță cu program normal Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
16 Hotărârea nr. 18 din 11.02.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 17 din 11.02.2021 privin modificarea ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 16 din 11.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței în perioada februarie 2021 - aprilie 2021 Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 15 din 28.01.2021 privind convocarea adunării generale a proprietarilor din comuna Gura Ocniței, în vederea desemnării unui reprezentant al acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 14 din 28.01.2021 privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, la nivelul local, pentru anul 2021 Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 13 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Gura Ocniței datorate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 12 din 28.01.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr. 11 din 28.01.2021 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile actualizate ca urmare a emiterii dispoziției de șantier nr. 3 52 din 16.11.2020 aferente proiectului Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural Săcuieni Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 10 din 28.01.2021 privind desemnarea unor consilieri locali în vederea constituirii Comisiei locale pentru aplicarea Lergii nr. 15-2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuințe proprietate personală Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 9 din 28.01.2021 privind modificarea unei clauze a Contractului de închiriere nr. 7690 din 09.08.2013 încheiat între Consiliul Local al comunei Gura Ocniței și SC GDF SUEZ ENERGY Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 8 din 28.01.2021 privind prelungirea termenului contractului de comodat nr. 1236 din 04.02.2019, modificat prin act adițional nr. 1, încheiat între Primăria Gura Ocniței și D.G.A.S.P.C. Vizualizare hotărâre
27 Hotărârea nr. 7 din 28.01.2021 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare grillei de salarizare salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 6 din 28.01.2021 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 5 din 28.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul IV 2020 Vizualizare hotărâre
30 Hotărârea nr. 4 din 14.01.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Achiziționare echipament de proetcție dispozitive medicale pentru unități de învățământ din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 3 din 07.01.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Gura Ocniței a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 2 din 07.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Gura Ocniței din anul 2020 pentru anu 2021 Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 1 din 07.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Gura Ocniței a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2020 Vizualizare hotărâre